Lovtekst anno 1956:
Lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Av 14. desember 1956

 § 1.
   Ved avgifter som pålegges etter bestemmelsene i denne lov, opprettes et fond for utøvende kunstnere.
   Fondets midler skal brukes til støtte for norske utøvende kunstnere og deres etterlatte. Av de avgiftsbeløp som hver år betales inn til fondet, skal en så stor del som Kongen bestemmer, gå til tilvirkere av opptak av grammofonplater, lydbånd og liknende tekniske midler for lydfesting av utøvende kunstneres prestasjoner.

   Med utøvende kunstnere mener denne lov musikere, sangere, skuespillere, dirigenter, sceneinstruktører, filmregissører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk for tilhørere eller tilskuere.


§ 2.
   Fondet ledes av et styre som oppnevnes av Kongen. Vedkommende departement fastsetter godtgjørelse for styrets medlemmer.
   Departementet gir nærmere regler om styring av fondet, om revisjon av fondets regnskaper og om anvendelsen av midlene.
   Styret gir hvert år departementet melding om fondets virksomhet. Meldingen skal forelegges for Stortinget.


§ 3.
Plikt til å betale avgift til fondet har enhver som i ervervsøyemed offentlig
a)      framfører opptak av en utøvende kunstners prestasjoner ved hjelp av grammofonplater, lydbånd eller lignende tekniske midler for lydfesting.
b)      overfører fra radiomottaker kringkastingssending der det medvirker utøvende kunstnere eller blir fremført opptak av den utøvende kunstners prestasjon, såfremt slik overføring inngår som et ledd av betydning i den ervervsvirksomhet det gjelder

   Unntatt fra avgiftsplikten er Norsk Rikskringkasting for bruk av opptak som er gjort for å kringkastes, og kinematograf for fremvisning av film. Avgift skal heller ikke betales hvor framføringen eller overføringen skjer under slike forhold at en opphavsmann etter reglene i lov om opphavsrett til åndsverk ikke ville ha krav på godtgjørelse.
   Utøvende kunstner eller tilvirker som nevnt i § 1 kan ikke kreve særskilt godtgjørelse for slik framføring eller overføring som er avgiftspliktig etter bokstav a eller b. Heller ikke kan den som tilvirker eller forhandler opptak på grammofonplater, lydbånd eller lignende tekniske midler for lydfesting, overfor kjøperen av opptaket forby offentlig framføring eller overføring som er avgiftspliktig etter denne lov.


§ 4.
   Avgift til fondet skal også betales av enhver som i ervervsøyemed overfører, eller lar overføre til bruk her i landet, opptak av en utøvende kunstners prestasjon til kinematografisk film, grammofonplater, lydbånd eller annen ny lydfesting, hvis det opptak som overføres ikke har vært gjort for å brukes i det særskilte produkt det overføres til. Avgift skal dog ikke betales dersom vedkommende har gitt den utøvende kunstner vederlag for nødvendig samtykke til overføringen.


§ 5.
   Departementet fastsetter avgiftens størrelse innenfor rammen av maksimumssatser som Kongen vedtar.
   Fondets styre beregner og skriver ut avgiftene.
   Tvist om avgiftsplikt eller om beregningen av avgift kan ankes inn for departementet.
   Styret kan hos enhver som det antar kan være avgiftspliktig etter §§ 3 og 4, kreve alle opplysninger som det finner nødvendig for å avgjøre om avgiftsplikt foreligger eller for beregning av avgiftsbeløpet. Samme opplysingsplikt har den som mot vederlag stiller tekniske apparater til rådighet for slik framføring som er nevnt i § 3 bokstav a.
   Departementet gir nærmere forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgiften. Det kan sette ned eller ettergi en pålagt avgift når særlige grunner taler for det.
   Avgiften kan inndrives ved utpanting hos enhver som er ansvarlig for den.


§ 6.
   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelser gitt i henhold til den, straffes med bøter.
   Den som forsettlig eller grovt uaktsomt har gjort seg skyldig i en straffbar overtredelse som nevnt, plikter å betale det dobbelte av avgiftsbeløpet, såfremt fondet ved overtredelsen er eller kunne vært unndratt avgift. Bestemmelsen i § 5 siste ledd gjelder tilsvarende.


§ 7.
   Denne lov berører ikke opphavsrettigheter som omhandlet i lov om opphavsrett til åndsverk.


§ 8.
   Denne lov trer i kraft 1. juli 1957.


Til innholdsfortegnelse

Til lovtekst anno 2006