Fondets reise- og etterutdanningsstipend kan søkes fortløpende, og søknadene blir behandlet sammen med øvrige søknader seks ganger i året. Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for videreutvikling som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.

Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke.

Du må allerede være etablert som utøvende kunstner for å kunne søke om stipend. Det kan ikke søkes om stipend på vegne av andre, eller på vegne av en gruppe, ensemble, band ol.

Hvis du skal spille konserter eller ha visninger må du søke prosjektstøtte, ikke stipend. Dersom formålet med reisen er prøvespill, kortere kurs/workshops eller privattimer og liknende, søk heller reisestøtte. Hvis formålet er generelt «faglig påfyll» og inspirasjon gjennom å se forestillinger eller oppsøke interessante steder, kan du ikke søke om økonomisk støtte fra FFUK.

Utøvere som søker stipend må være bosatt i Norge og hovedsakelig ha sitt virke her. Dette gjelder både når det søkes og når reisen skal gjennomføres. Det er hvor du faktisk og hovedsakelig er bosatt eller har din base som teller, ikke hvor du er folkeregistrert.
Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge kan søke om stipend. 

FFUK gir ikke stipend til skapende kunstnere, slik som komponister, forfattere, koreografer, scenografer mm. Amatører og barn/ungdom i skolealder kan heller ikke søke om stipend. Studenter innen det utøvende virket kan ikke søke om stipend til å fullføre eller fortsette sine studier. Det gis heller ikke stipend til «omskolering» til et utøvende yrke - eller til et annet yrke, slik som pedagog.

Man kan kun motta stipend en gang per kalenderår. Det betyr at dersom man har fått  innvilget stipend, og søker på nytt i samme år, vil søknaden bli avvist.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.

Fondets reise- og etterutdanningsstipend er i 2019 på inntil kr 25.000, men man kan også søke om mindre beløp til etterutdanningsprosjekter som ikke er like kostbare.

Innvilget stipend kan utbetales før man reiser, for eksempel når det er tid for å bestille hotell og billetter.

Til søknadsportalen
Du kan også sende inn søknadsskjema med vedlegg på papir eller per e-post.

Søknadsfrister finner du her