Til våre søkere

Som dere er gjort kjent med, vedtok fondets styre at styret ikke kom til å behandle søknader om støtte til reise, stipend, kurs og innspillinger som var kommet inn til fristen den 11. mars. (Innspillingssøknadene blir utsatt til juni-møtet.) Dette på grunn av korona-situasjonen i verden. Med dette frigjøres midler som styret har omdisponert til å opprette en egen midlertidig søknadskategori, til støtte for fondets målgruppe.

Fondet får sin inntekt fra en avgift for bruk av innspilt musikk som ikke har vern etter åndsverkloven. Denne avgiften betaler bl.a. utesteder, frisører, treningssentra og andre som bruker musikk i sine kundelokaler. Når disse må holde stengt som vi nå ser er tilfellet, vil fondets inntekter gå ned.

Det er derfor beklagelig lite midler vi kan avsette til det nye støttetiltaket. De omdisponerte midlene fra denne søknadsrunden beløper seg til 2,5 millioner, og i tillegg har fondet lagt til en ½ million fra oppsparte midler. Til sammen vil vi altså kunne dele ut kr. 3 000 000 i denne runden.

Selv om det på mange måter er unntakstilstand i Norge nå, må vi selvfølgelig følge vanlige lover og regler. Vi har forsøkt å gjøre søknaden til nyordningen så enkel og rettferdig som mulig, men vi kommer ikke unna en del dokumentasjon. Fondets midler skal fortsatt gå til profesjonelle utøvende kunstnere som driver frilansvirksomhet, og vi trenger derfor dokumentasjon på dette.

Vi vil også gjerne nå dem som trenger det mest, og ber derfor om opplysninger om annen inntekt man måtte ha, f.eks. fra garantiinntekt, fast arbeid, Skuda, pensjon, mm. Så er vi klar over at annen inntekt kanskje ikke dekker alle utgifter, og åpner for vedlegg som beskriver dette.

Det kan søkes om støtte til avlyste engasjementer som skulle ha funnet sted i perioden 1. mars til 10. juni 2020, men som ikke blir gjennomført på grunn av korona-tiltak. Det må søkes personlig, altså kan du ikke søke for hele gruppa di. Det kan søkes om inntil kr. 3 000 per avlyste engasjement, men med et tak på kr. 30 000 per søker. Med maksbeløp til utbetaling betyr dette at vi kan hjelpe kun 100 søkere i denne omgang, så vi oppfordrer til solidaritet og nøysomhet fra søkerne.

Søknadsfristen for denne ordningen var fredag 3. april kl. 07.00.
Vi tar ikke i mot flere søknader om støttetiltak nå.

Til søknadsportalen