STØTTEORDNINGENS FORMÅL

Støtteordningen er forankret i en egen forskrift vedtatt av Kulturdepartementet den 1. juli 2020. Forskriftens formål er å etablere en midlertidig ordning for å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte kriterier og krav ved denne ordningen skiller seg fra fondets vanlige støtteordninger.

Les hele forskriften her

HVEM KAN SØKE?

Profesjonelle utøvende kunstnere som driver frilansvirksomhet og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke på denne støtteordningen. Med utøvende kunstnere menes musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Du må kunne vise til profesjonell (betalt) virksomhet som utøvende kunstner over noe tid og i et omfang som tilsier at dette ditt hovederverv.

HVEM KAN IKKE SØKE?

De som hovedsakelig er skapende kunstnere, slik som billedkunstnere, komponister, forfattere, koreografer mm. kan ikke søke på denne ordningen. Skapende kunstnere henvises til Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/korona

De som hovedsakelig har andre yrker enn som utøvende kunstnere kan ikke søke på denne støtteordningen. Produsenter, lyd/lysteknikere/scenografer mm. regnes ikke som utøvende kunstnere. Det gjelder også lærere/pedagoger innen utøvende kunst.

Studenter som fortsatt hovedsakelig er under utdanning kan heller ikke søke. Dette gjelder også de som utdanner seg til å bli utøvende kunstnere.

Dette er en personlig støtte, og utøveren må selv sende inn søknad. Det kan ikke søkes på vegne av et ensemble, band, kompani eller en artist.

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?

Man kan søke støtte til fortsatt kunstnerisk aktivitet i søknadsperioden med oppdrags- eller inntektsbortfall, herunder forberedelser til aktiviteter som vil finne sted når smitteverntiltakene tillater det. Det kan kun gis støtte for aktiviteter planlagt gjennomført i Norge.
I denne omgang vil søknadsperioden være fra 12. mars til 31. oktober 2020. Det vil si at du også kan søke støtte til aktiviteter som du har gjort, tilbake til 12. mars 2020.

Eksempler kan være innstudering av materiale, egenøving, kurs/workshops/mesterklasser innen det utøvende faget og konserter/forestillinger der restriksjonene fører til en begrensning av inntektene. Det kan også søkes om støtte til eget honorar for administrativt arbeid i forbindelse med planlegging av egne prosjekter eller forberedelser til innspillinger.

Merk at det ikke kan søkes om støtte til skapende kunstnerisk aktivitet, slik som komponering, låtskriving, koreografi og liknende.

VEILEDNING TIL SØKNADEN

Du må bruke vår digitale søknadsportal for å sende inn søknaden. Søknadsfristen er tirsdag 18. august kl. 13.00, men vi anbefaler sterkt at du sender inn søknaden før fristdagen. Du bør uansett logge på i søknadsportalen så snart som mulig for å se gjennom søknadsskjemaet, og sette deg inn i hvilke opplysninger og vedlegg vi trenger.

Vi anbefaler alle som kan tenke seg å søke om å først lese informasjonen her, og så logge seg på i søknadsportalen for å se hvilke opplysninger og vedlegg vi trenger. Merk at brukernavnet ditt ikke nødvendigvis er e-posten din, men et brukernavn du har laget selv.

Når du har alle opplysningene og de nødvendige vedleggene (i pdf-format) klare, kan du opprette og sende inn søknaden. Ikke vent til siste liten med å gjøre dette.

De fleste opplysningene vi ber om i søknadsskjemaet skal være selvforklarende, eller så vil de være forklart der.

Maksimal søknadssum er kr 100 000. I forskriften står det kr 200 000, men fondet har fått tillatelse til å senke den maksimale søknadssummen til et mer realistisk beløp, siden vi venter svært mange kvalifiserte søknader.

Det vil være noen obligatoriske vedlegg.
Her er en kort gjennomgang av hva de skal inneholde, og hvordan de kan utformes:

 

CV

CV-en skal være oppdatert, og den skal vise at du kan regnes som en profesjonell utøvende kunstner. Du må kunne vise til profesjonell (betalt) virksomhet som utøvende kunstner over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er en jobb for deg. Ta eventuelt med relevant utdanning, og også annet arbeid fra nyere tid. Dersom du har annet, fast arbeid, må du også oppgi stillingsprosent.

 

TALLFESTING AV SØKNADSSUM OG BESKRIVELSE AV KUNSTNERISK AKTIVITET

Det er dette du søker om støtte til. Her skal du beskrive din aktivitet som utøvende kunstner i søknadsperioden 12. mars – 31. oktober 2020 med oppdrags- eller inntektsbortfall. Det vil si at du kan søke støtte til aktiviteter du har gjort tilbake til 12. mars såvel som framover mot 31. oktober. Det kan kun gis støtte til aktiviteter planlagt gjennomført i Norge.

Det kan for eksempel søkes støtte til:

- Forberedelser til innspillinger, konserter og forestillinger.

- Kurs/workshops/mesterklasser innen det utøvende faget.

- Tilskudd til konserter/forestillinger som er i tråd med pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Dette gjelder levende framføringer, ikke visninger av opptak.

- Vedlikehold/utvikling av ferdigheter/teknikk innen det utøvende faget.

- Det kan også søkes om støtte til administrativt arbeid i forbindelse med planlegging av egne prosjekter.

Dette er eksempler, og ikke en uttømmende liste.
Merk at det ikke kan søkes om støtte til skapende kunstnerisk aktivitet, slik som komponering, låtskriving, koreografi og liknende.

Sett en søknadssum for hver aktivitet du søker om støtte til. Til slutt summerer du disse til den endelige søknadssummen, som du også skal skrive inn i søknadskjemaet.
Sluttsummen i dette dokumentet kan godt overstige kr 100 000, men maksimal søknadssum er fortsatt kr 100 000.

 

BESKRIVELSE AV TAPTE OPPDRAG/INNTEKTER OG TALLFESTING AV INNTEKTSTAP

I dette vedlegget skal du kort gjøre rede for oppdragene eller inntektene du har mistet i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Dette vil være både planlagte prosjekter som har blitt avlyst, men også engasjementer som du vanligvis har i et normalt år. Du kan vise til tidligere års engasjementer for å forklare ditt aktivitetsnivå i et vanlig år. Dette vil bare gjelde oppdrag/engasjementer som utøvende kunstner. Det kan også være oppdrag som skulle funnet sted i utlandet.

Ta også med konserter/forestillinger som er gjennomført eller som skal gjennomføres der inntektene har blitt betydelig redusert som følge av korona-restriksjoner. Dette kan for eksempel være forestillinger der det er satt et lavere maksimalt antall publikummere enn opprinnelig planlagt og forventet.

Sett opp hvor stort honorar du hadde forventet å få for hvert oppdrag, og summer til slutt hvor stort inntektstap du har hatt som utøvende kunstner i søknadsperioden.

Vi trenger ikke en detaljert beskrivelse, bare en oversikt.

Du søker ikke om kompensasjon for tapte oppdrag, men forskriften krever at du må dokumentere inntektstap som utøvende kunstner i søknadsperioden.

 

Fondets administrasjon kan be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon.

Vi legger til grunn at våre søkere oppgir sannferdige opplysninger, men vi vil også gjennomføre stikkprøver der vi kontrollerer opplysninger og dokumentasjon. Dersom det oppdages ufullstendig eller feilaktig informasjon, kan utbetalt støtte bli krevet tilbakebetalt.

VIKTIG: Navngi vedleggene dine på en slik måte at det er lett for oss å se hva som er hva. Bruk vedleggsnavnene som er oppgitt her og i søknadsskjemaet. Dine vedlegg ligger bare til din søknad, så det er ikke nødvendig å også sette ditt navn på hvert vedlegg.

Til søknadsportalen