Kriterier

Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøvende kunstnerne som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.

Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke, altså at det per nå er jobben deres.
Fondet regner ikke koreografer, komponister, dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd- og lysteknikere mm. som utøvende kunstnere.

Søknader må være mottatt av fondet før den delen av prosjektet som det søkes støtte til er påbegynt. Det betyr at søknaden må være sendt inn senest dagen før første forestilling eller prøvedag.

FFUK gir ikke støtte til skapende arbeid eller til utvikling av forestillinger eller uttrykk. Vi har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets Forprosjekt scenekunst.

Innhold i søknad

Fond for utøvende kunstnere er særlig opptatt av utøverne som medvirker i prosjektet. Vi må ha navn og CV-er på alle utøverne som skal medvirke (kun de profesjonelle som er bosatt i Norge), og deres honorar skal være spesifisert i det vedlagte budsjettet. Dersom det medvirker dansere som er bosatt i utlandet, skal dette tydeliggjøres (det kan ikke søkes støtte til deres honorar).
Si gjerne noen om hvorfor utøverne er valgt ut til å medvirke i prosjektet.
Selv om støtten ikke kan benyttes til å honorere andre enn utøverne, vil vi gjerne vite litt om alle som medvirker i prosjektet, og alle honorar skal spesifiseres i budsjettet.
Vi skal vite hvor og når forestillingene (og eventuelt prøvedagene) skal holdes. Alle visningene trenger ikke å være bekreftet, men jo mer som er klart ved søknadstidspunktet, jo sterkere vil søknaden være i konkurranse med mange andre.

En kunstnerisk og praktisk beskrivelse av prosjektet skal legges ved som eget vedlegg.
du kan lese mer om prosjektbeskrivelse her

Til søknaden skal det også legges ved  et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Det betyr at budsjettet må inneholde andre/flere inntekter enn den omsøkte støtten.
du kan lese mer om budsjett og se eksempler her

Du må gjerne også legge ved et dokument med lenker til nettsteder der man kan se eller lese om eksempler på prosjektet eller tidligere prosjekter.
Du kan også legge ved intensjonsavtaler, kontrakter mm., men det er ikke obligatorisk.

Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.
Vi godtar at enkelte CV-er, kontrakter, intensjonsavtaler ol. er på engelsk, men søknadsskjemaet, prosjektbeskrivelsen og budsjettet må være på norsk.

Dersom søknaden innvilges

Dersom søknaden blir innvilget, vil hovedutøveren få tilsendt et tildelingsbrev og et akseptbrev. Akseptbrevet skal signeres av hovedutøveren, og sendes tilbake til fondet innen 4 uker. Send gjerne en skannet kopi eller et bilde av det signerte brevet per e-post til ffuk@ffuk.no.
Akseptbrevet signeres som bekreftelse på at det er lest og at tildelingsvilkårene er akseptert. Det signerte akseptbrevet er å anse som en kontrakt mellom den som er tildelt støtte og fondet.

Prosjektet skal være gjennomført innenfor den tidsrammen som er oppgitt i søknaden. Prosjektet skal også gjennomføres slik som beskrevet i søknaden, med det antallet forestillinger (og eventuelt prøvedager) og de utøverne som er oppgitt - selv om det er bevilget et mindre beløp enn det er søkt om.
Dersom det blir forsinkelser eller vesentlige endringer i prosjektet, slik som utskifting av en eller flere utøvere, endring av spillesteder eller antall forestillinger, må dette godkjennes av fondet. Send oss en e-post om endringer så snart de er kjent. Hvis det ikke søkes om godkjenning av endringer, kan støtten bli redusert.

Du kan lese mer om utbetaling her

Ca. 20 % av søknadene som blir registrert til behandling (altså de som oppfyller kriteriene) blir innvilget. Det betyr at ca. 80 % av de godkjente søknadene får avslag. Blant de som får avslag er det mange gode søknader, prosjekter og utøvere, men fondets begrensede midler tvinger styret til å gjøre harde prioriteringer.

Du kan lese mer om avslag og muligheten til å søke på nytt her

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

Send søknad