Kriterier

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.

Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke, altså at det per nå er jobben deres.
Fondet regner ikke lyd- og lysteknikere, produsenter, mm. som utøvende kunstnere.

Søknader må være mottatt av fondet før den delen av prosjektet som det søkes støtte til er påbegynt. Det betyr at søknaden må være sendt inn senest dagen før første konsert eller prøvedag.

 

Innhold i søknad

Fond for utøvende kunstnere er særlig opptatt av utøverne som medvirker i prosjektet. Vi må ha navn og CV-er på alle musikerne som skal bidra, og deres honorar skal være spesifisert i det vedlagte budsjettet. Dersom det medvirker musikere som er bosatt i utlandet, skal dette tydeliggjøres (det kan ikke søkes støtte til deres honorar).
Er dere et band eller en mer eller mindre fast konstellasjon, kan dere fortelle om deres virke sammen, og hva dere har gjort så langt.

Fortell om formålet med konserten/turnéen - er det lansering av en ny plate? Et bestillingsverk? Promotering i et nytt marked? Si noe om hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Si også gjerne noe om hva slags steder dere skal spille på. En fullstendig liste med navn på spillesteder og datoer bør kunne oppgis. Alle jobbene trenger ikke å være bekreftet, men jo mer som er klart ved søknadstidspunktet, jo sterkere vil søknaden være i konkurranse med mange andre.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle medvirkende utøvere, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Du må også legge ved et dokument med lenker til nettsteder der man kan høre tidligere utgivelser og liknende. Hvis det ikke finnes noen representative lytteeksempler på nett, er det mulig å sende en mp3-fil til oss per e-post til ffuk@ffuk.no. Du kan da laste opp et tomt dokument for å få sendt inn søknaden.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Du finner lenker til mer utfyllende informasjon om prosjektbeskrivelse og budsjett nederst på siden.

Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om budsjett her

Dersom søknaden innvilges

Dersom søknaden blir innvilget, vil hovedutøveren få tilsendt et tildelingsbrev og et akseptbrev. Akseptbrevet skal signeres av hovedartisten, og sendes tilbake til fondet innen 4 uker. Send gjerne en skannet kopi eller et bilde av det signerte brevet per e-post til ffuk@ffuk.no. Akseptbrevet signeres som bekreftelse på at det er lest og at tildelingsvilkårene er akseptert. Det signerte akseptbrevet er å anse som en kontrakt mellom den som er tildelt støtte og fondet.

Prosjektet skal være gjennomført innenfor den tidsrammen som er oppgitt i søknaden. Prosjektet skal også gjennomføres slik som beskrevet i søknaden, med det antallet konserter og de utøverne som er oppgitt - selv om det er bevilget et mindre beløp enn det er søkt om.
Dersom det blir vesentlige endringer i prosjektet, slik som utskifting av en eller flere utøvere, endring av spillesteder eller antall konserter må dette godkjennes av fondet. Send oss en e-post om endringer så snart de er kjent. Hvis det ikke søkes om godkjenning av endringer, kan støtten bli redusert.

Du kan lese mer om utbetaling her

Ca. 20 % av søknadene som blir registrert til behandling (altså de som oppfyller kriteriene) blir innvilget. Det betyr at ca. 80 % av de godkjente søknadene får avslag. Blant de som får avslag er det mange gode søknader, prosjekter og utøvere, men fondets begrensede midler tvinger styret til å gjøre harde prioriteringer.

Du kan lese mer om avslag og muligheten til å søke på nytt her

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

Send søknad