Det kan søkes støtte til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter der profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge medvirker, og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge. Støtten er først og fremst øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle musikerne/sangerne, men den kan i tillegg benyttes til andre utgifter i forbindelse med produksjonen.

Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge, og utgivelsen må være sikret å komme i handelen gjennom profesjonelle distribusjonskanaler.
Innspillingen skal ikke være påbegynt ved det tidspunktet søknaden sendes inn. Dette betyr at hvis det allerede er gjort opptak som man har til hensikt å bruke i den endelige utgivelsen, er det for sent å sende inn en søknad.
Dersom deler av den planlagte utgivelsen allerede er utgitt i form av singler ol. kan det ikke søkes om støtte.
Det gis ikke støtte til innspilling av single, EP, musikkvideo, filmmusikk, musikk til bruk i sceniske forestillinger ol.

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.
Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.
Fondet regner ikke lyd-/lysteknikere, produsenter, komponister, arrangører mm. som utøvende kunstnere.

50% av støtten kan utbetales når innspillingen er gjennomført. Resten utbetales når fondet har mottatt 4 eks. av fysisk utgivelse, eller utgivelsen i sin helhet er tilgjengelig gjennom profesjonelle digitale distribusjonskanaler.
Dersom det er søkt om - og gitt støtte til - innspilling med fysisk utgivelse, og man likevel velger å kun gi ut digitalt, vil støtten automatisk bli redusert med 10 %.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle medvirkende utøvere, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Du må gjerne også legge ved en lydfil som viser hvordan dette vil lyde, enten en demo eller en tidligere utgivelse.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om innspillingsbudsjett her

Til søknadsportalen
Søknadsskjema Fonogram pdf
Søknadsskjema Fonogram Word