Kriterier

Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge, og utgivelsen må være sikret å komme i handelen gjennom profesjonelle distribusjonskanaler. Innspillingen skal ikke være påbegynt ved det tidspunktet søknaden sendes inn. Dette betyr at hvis det allerede er gjort opptak som man har til hensikt å bruke i den endelige utgivelsen, er det for sent å sende inn en søknad.

Fra og med første søknadsrunde i 2021 åpnet vi for at inntil to allerede utgitte singler kan være med på et album man søker om støtte til å spille inn. Singlene må være et avsluttet og selvstendig prosjekt fra innspillingen det søkes om støtte til. Innspillingen av de resterende låtene kan ikke være påbegynt når man søker. Den endelige utgivelsen må ha en samlet spilletid på minimum 25 minutter, og de tidligere utgitte singlene kan ikke utgjøre mer enn 20% av den totale spilletiden.

I søknaden må man opplyse om eventuelle utgitte singler som blir en del av albumet, og man må legge ved lenker til steder der man kan høre dem - som for eksempel Spotify. Kostnader i forbindelse med de allerede utgitte singlene skal ikke tas med i søknadens budsjett.

Man kan dele opp utgivelsen underveis, i form av flere singler eller EP-er, men prosjektet vil ikke regnes som fullført før hele innspillingen er utgitt og samlet som et album. To eller flere EP-er som tydelig framstår som deler av samme helhetlige utgivelse vil også bli akseptert.

Den endelige utgivelsen skal foreligge innen den datoen som er oppgitt i søknaden. Dersom det blir forsinkelser må det søkes om utsettelse. Hvis det ikke er rapportert for prosjektet innen to år etter tildelingen, og det ikke er søkt om og gitt utsettelse, vil tildelingen automatisk falle bort. Det er søkerens ansvar å følge opp tildelingen.

Det gis ikke støtte til innspilling av single, EP, musikkvideo, filmmusikk, musikk til bruk i sceniske forestillinger ol.

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk. Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke, altså at de per nå jobber som utøvende kunstnere.

Fondet regner ikke lydteknikere, produsenter, komponister, arrangører mm. som utøvende kunstnere.

Innhold i søknad

Fond for utøvende kunstnere er særlig opptatt av utøverne som medvirker på innspillingen. Vi må ha navn og CV-er på alle musikerne som skal bidra, og deres honorar skal være spesifisert i det vedlagte budsjettet. Dersom det skal leies inn studiomusikere, kan du gjerne si noe om hvorfor nettopp disse er valgt ut. Er dere et band eller en mer eller mindre fast konstellasjon, kan dere fortelle om deres virke sammen, og hva dere har gjort så langt.
Si også gjerne noe om valg av studio og produsent. Det er ikke obligatorisk å oppgi utgiver eller distibutør, men jo mer som klart ved søknadstidspunktet, jo sterkere vil søknaden være i konkurranse med mange andre prosjekter.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle medvirkende utøvere, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.
Du må også legge ved et dokument med lenker til nettsteder der man kan høre tidligere utgivelser og liknende. Hvis det ikke finnes noen representative lytteeksempler på nett, er det mulig å sende en mp3-fil til oss per e-post til ffuk@ffuk.no, men det er ikke obligatorisk. Dersom det ikke er mulig å gi lytteeksempler, bør det begrunnes i prosjektbeskrivelsen.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Du finner lenker til mer utfyllende informasjon om prosjektbeskrivelse og budsjett nederst på siden.

Les mer om prosjektbeskrivelse her
Les mer om innspillingsbudsjett her

Dersom søknaden innvilges

50% av støtten kan utbetales når selve innspillingen er helt ferdig og alle opptak er gjort. Vi må da vite hvor og når innspillingen er gjort (navn på studio og by/sted), og vi må ha navn på alle musikerne som har bidratt.
Resten utbetales når fondet har mottatt 1 eks. av fysisk utgivelse, eller når utgivelsen i sin helhet er tilgjengelig gjennom profesjonelle digitale distribusjonskanaler.
Bruk søknadsportalen til å sende utbetalingsanmodninger.
Du kan lese mer om utbetaling her

Ca. 20 % av søknadene som blir registrert til behandling (altså de som oppfyller kriteriene) blir innvilget. Det betyr at ca. 80 % av de godkjente søknadene får avslag. Blant de som får avslag er det mange gode søknader, prosjekter og utøvere, men fondets begrensede midler tvinger styret til å gjøre harde prioriteringer.
Du kan lese mer om avslag og muligheten til å søke på nytt her

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

Send søknad