Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som et tilskudd til ens arbeid og aktivitet som utøvende kunstner for en periode som en selv definerer. Perioden man søker for må ha en varighet på minimum 4 måneder, og må være avsluttet senest 1. desember 2024. En strukturert plan som viser ens samlede virksomhet som utøvende kunstner i perioden skal legges ved søknaden. Dette kan være konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet. 

Hva kan det ikke søkes om støtte til?

Mange utøvende kunstnere er også skapende kunstnere, men man trenger ikke å ta med den skapende virksomheten i søknaden. Det er virksomheten som utøver som vektlegges når søknaden vurderes. Søkere som hovedsakelig skal bedrive skapende arbeid som komponering, låtskriving eller utvikling av manus og koreografi vil ikke bli prioritert.  Man søker ikke utøverstipendet til ett konkret prosjekt eller til å honorere andre utøvere, dette er et personlig arbeidsstipend.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her. 

Hvem kan ikke søke?

Utøvere som fra før har Statens kunstnerstipend kan ikke søke om fondets utøverstipend for en overlappende periode. De som hovedsakelig er studenter eller som har andre yrker enn utøvende kunstner som sitt hovedvirke kan ikke søke. Lærere og pedagoger innen utøvende kunst som er ansatt i mer enn 50 % stilling  faller utenfor ordningen. Utenfor faller også de som hovedsakelig jobber som skapende kunstnere, slik som koreografer, scenografer, billedkunstnere, forfattere, komponister mm. Utøvere som for det meste bor og jobber utenfor Norge kan ikke søke, selv om de er folkeregistrert her.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden sendes inn gjennom fondets digitale søknadsportal, og man må fylle ut hele søknadsskjemaet der. Det kan være lurt å logge inn og se gjennom skjemaet i god før man skal sende inn en søknad, for å danne seg et bilde av hva man trenger å ha klart. I tillegg må man ha følgende obligatoriske vedlegg: 
  - En CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner
  - En beskrivelse av ens virksomhet som utøvende kunstner i perioden det søkes for
  - Et dokument med lenker til eksempler på ens virksomhet som utøvende kunstner

Stipendet vil være å regne som en skattepliktig inntekt. Det kan bes om forskudd ved aktivitetsstart.

Send søknad