Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. Søknadsportalen er av sikkerhetsmessige årsaker ikke tilgjengelig fra land utenfor Norge og EU.

Svar på søknad foreligger 5-6 uker etter søknadsfristen.

Dersom en søknad innvilges, må prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknaden og  innenfor det tidsrommet som er oppgitt. Dersom det oppstår endringer, må det søkes om godkjenning fra fondet før prosjektet er gjennomført. Vesentlige endringer som ikke er godkjent av fondet kan føre til at den innvilgede støtten blir redusert.

Merk at våre bevilgninger har en begrenset varighet. Reiser, konserter og forestillinger må gjennomføres senest 1 år etter tildelingen. Innspillinger og etterutdanninger må gjennomføres innen 2 år etter tildelingen. Dersom vi ikke har mottatt rapport eller søknad om utsettelse innen denne fristen, vil bevilgningen automatisk tilbakeføres fondet.

Dersom prosjektet ditt ligger lenger fram i tid enn varigheten som er beskrevet ovenfor, må du søke på et senere tidspunkt.

Innspilling av album

 • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
 • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
 • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge
 • Innspillingen det søkes om støtte til må ikke være påbegynt når søknaden sendes inn
 • Fra 2021 aksepterer vi at inntil 2 allerede utgitte singler blir med på den endelige utgivelsen. Man må i så fall opplyse om dette i søknaden 
  Les mer om Fonogram
 

Send inn søknad 

Musikk

 • Støtte til konserter i Norge eller utlandet, og eventuelt tilhørende prøvetid
 • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
 • Det kan ikke søkes støtte til skapende arbeid, som komponering og arrangering
 • FFUK gir ikke støtte til konserter med visning på digitale plattformer, eller til innspilling av musikkvideoer

Les mer om prosjektstøtte musikk 

Send inn søknad 

Lanseringskonserter

Prosjektstøtte lanseringskonserter kan søkes i forbindelse med konserter i Norge eller utlandet, der formålet er å promotere en ny utgivelse.

Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet.

Ordningen er ny av 2023, og er kun tilgjengelig for de som har fått innvilget innspillingsstøtte fra FFUK etter 1. januar 2023 (fra og med runde 1 2023).

Les mer om prosjektstøtte lanseringskonserter her

Send inn søknad 

Teater

 • Støtte til visninger og innstudering
 • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
 • Det kan ikke søkes om støtte til å skape eller utvikle forestillinger og uttrykk. Fondet har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets støtte til forprosjekt
 • Hovedutøverne må være skuespillere og sceneinstruktør(er), men andre utøvertyper, som musikere og dansere, kan også medvirke
 • Fondet regner ikke koreografer, komponister, dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd- og lysteknikere mm. som utøvende kunstnere, og det kan ikke søkes om tilskudd til deres honorar

Les mer om prosjektstøtte teater 

Send inn søknad 

Dans

 • Støtte til visninger og innstudering
 • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
 • Det kan ikke søkes om støtte til å skape eller utvikle forestillinger og uttrykk. Fondet har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets støtte til forprosjekt
 • Hovedutøverne må være dansere, men andre utøvertyper, som musikere og skuespillere, kan også medvirke
 • Fondet regner ikke koreografer, komponister, dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd- og lysteknikere mm. som utøvende kunstnere, og det kan ikke søkes om tilskudd til deres honorar

Les mer om prosjektstøtte dans 

Send inn søknad 

Musikkteater og blandet scenekunst

 • Støtte til visninger og innstudering
 • Med musikkteater mener vi alle typer teater som har musikk som bærende element. Utøverne vil normalt være musikkteaterutøvere, sangere, musikere, skuespillere og sceneinstruktører, men dansere kan naturligvis også medvirke
 • Med blandet scenekunst mener vi sceniske forestillinger der ulike utøvertyper medvirker og er likeverdig vektet i det sceniske uttrykket. Dette gjelder alle slags kombinasjoner av utøvertyper, men det bør framstå som et sjangeroverskridende prosjekt
 • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
 • Det kan ikke søkes om støtte til å skape eller utvikle forestillinger og uttrykk. Fondet har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets støtte til forprosjekt
 • Fondet regner ikke koreografer, komponister, dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd- og lysteknikere mm. som utøvende kunstnere, og det kan ikke søkes om tilskudd til deres honorar

Les mer om prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst 

Send inn søknad 

Kurs og seminar

 • Kan søkes til arrangering av kurs eller seminar med kunstfaglig innhold rettet mot profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge. Det gis ikke støtte til kurs, seminar eller workshops rettet mot barn og ungdom, amatørutøvere eller andre yrkesgrupper.
 • Kurset må være direkte knyttet til det utøvende yrket. Det kan for eksempel være kurs innen ulike teknikker, stilarter og uttrykk
 • Prosjektstøtte kurs/seminar kan benyttes til å honorere instruktører som er bosatt i Norge eller i utlandet, og til å dekke andre utgifter i forbindelse med kurset
 • Det gis ikke støtte til kurs innen skapende virksomhet som låtskriving og koreografi, og heller ikke til kurs av indirekte karakter, slik som søknadsskriving eller markedsføring
 • Denne støtten kan ikke søkes for deltakelse på kurs, søk da heller reisestøtte

Les mer om prosjektstøtte kurs/seminar 

Send inn søknad 

Reisestøtte

Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji.

Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

 • Deltakelse på kortvarig kurs eller seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
 • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
 • Prøvespill og audition

Maksimal søknadssum er kr. 10.000 per utøver. Dersom formålet med reisen er turné – søk heller prosjektstøtte.  Dersom formålet med reisen er etterutdanning eller faglig utvikling innen det utøvende yrket med lengre varighet, kan du søke om et større beløp med vårt etterutdanningsstipend. 

Les mer om Reisestøtte

Send inn søknad 

Etterutdanningsstipend

Fondets etterutdanningsstipend kan søkes til etterutdanning og faglig utvikling innen yrket som utøvende kunstner. Du trenger ikke å ha utdanning som utøvende kunstner for å søke på stipendet, men du må kunne vise at du hovedsakelig jobber og har jobbet over noe tid som utøvende kunstner.

Typiske formål er kurs eller workshops innen ulike teknikker eller stilarter med lengre varighet, eller en serie med timer hos en profesjonell lærer eller instruktør. Det sendes personlig søknad om stipend, og maksimal søknadssum er kr 25.000.

Les mer om etterutdanningsstipendet

Send inn søknad 

FFUKs Utøverstipend

FFUK lanserer et arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge. Stipendet skal dekke minst 4 måneders kunstnerisk aktivitet. Utøvere kan søke individuelt eller som grupper med minst 3 medlemmer. Ved gruppesøknader må samtlige medlemmer oppfylle ordningens kriterier. Utøverstipendet har fast størrelse på kr 100.000 for individuelle og kr 150.000 for grupper.

Les mer om FFUKs Utøverstipend

Send inn søknad