For utbetaling av innvilget støtte, benytt vår digitale søknadsportal. Velg en utbetalingsanmodning for den typen støtte du vil ha utbetalt. Vedlegg lastes opp i portalen.

Prosjektstøtte
Prosjektstøtten er en underskuddsgaranti som utbetales etter at prosjektet er gjennomført, og rapport og regnskap er mottatt og godkjent av fondet.
Rapporten skal inneholde antall gjennomførte forestillinger/konserter, tidsrom og sted(er), navn på alle profesjonelle utøvende kunstnere som deltok, og litt om gjennomføringen og mottakelsen av prosjektet.
Regnskapet skal inneholde alle faktiske relevante utgifter og inntekter med nøyaktige (ikke avrundede) tall. Bruk gjerne budsjettet fra søknaden som utgangspunkt.
Se nederst på denne siden.

Dersom det er gjennomført færre forestillinger/konserter enn det er søkt om - og gitt støtte til - vil støtten avkortes tilsvarende. Dette betyr at dersom det er søkt om - og gitt støtte til - 4 konserter, og kun 3 er gjennomført, vil 75% av støtten bli utbetalt, og resten tilbakeføres fondet. Dette kan unngås ved å informere fondet – mer om dette lengre ned.

Les mer om rapport og regnskap

Innspilling – Fonogram
50% av innvilget støtte til innspilling kan utbetales når selve innspillingen er ferdig. Vi skal vite hvor og når innspillingen er gjort, navn på studio(er) og by(er).
De resterende 50% utbetales når fondet har mottatt 1 eks. av ferdig fysisk utgivelse,eller når utgivelsen i sin helhet er tilgjengelig gjennom profesjonelle digitale distribusjonskanaler.

Fysiske plater sendes til:
Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
0106 OSLO

Reisestøtte og stipend
Innvilget reisestøtte og reise- og etterutdanningsstipend kan utbetales før reisen, for eksempel nå det er tid for å kjøpe flybilletter, booke hotell og liknende.
Etter at reisen er gjennomført skal fondet ha en kort rapport der du beskriver hva du har gjort der du har vært, og eventuelt hva du fikk ut av oppholdet. Rapporten kan gjerne sendes som en e-post til ffuk@ffuk.no

Utsettelse og vesentlige endringer
Fondet skal umiddelbart ha beskjed dersom det er vesentlige endringer eller forsinkelser i prosjektet. Vesentlige endringer kan være utskifting/frafall av utøvere, redusert antall forestillinger/konserter, endring av spillesteder og utsettelse/forsinkelser av prosjektets gjennomføring. Slike endringer må godkjennes av fondets styre.
Melding om endringer sendes til vår e-postadresse ffuk@ffuk.no

Dersom man unnlater å søke om godkjenning av vesentlig endringer før prosjektet er gjennomført, risikerer man at støtten blir redusert eller faller helt bort.

 

Du kan også be om utbetaling på papir eller per e-post. Bruk da skjema for Utbetalingsanmodning i tillegg til andre obligatoriske vedlegg.

Utbetalingsanmodning Fonogram: Utbetalingsskjema Word, Utbetalingsskjema pdf
Utbetalingsanmodning Prosjekt: Utbetalingsskjema Word, Utbetalingsskjema pdf

Brev sendes til Fond for utøvende kunstnere, Postboks 626 Sentrum, OSLO
E-post sendes til ffuk@ffuk.no

Budsjett og regnskap
Mange forveksler disse to. Her er forskjellen:
Budsjett: En oppstilling av alle forventede utgifter og inntekter med så nøyaktige tall som mulig - settes opp i forkant av prosjektet.
Regnskap: En oppstilling av alle faktiske utgifter og inntekter med helt nøyaktige tall - settes opp etter at prosjektet er gjennomført.