Forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkasting av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. § 2 og § 5 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 16. april 2002 nr. 360, 1. nov. 2006 nr. 1251, 10. nov. 2006 nr. 1254 (bla tittel), 19. des. 2018 nr. 2143.
Rettelser: 01.12.2006 (§ 3 første ledd), 12.12.2006 (§ 3 første ledd).

 

Styret for Fond for utøvende kunstnere

§ 1. Styrets sammensetning og funksjonstid

Fondets styre består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av departementet, herunder styreleder og nestleder. Styrets leder oppnevnes på fritt grunnlag. Som øvrige styremedlemmer oppnevnes fem medlemmer som representerer de utøvende kunstnere og ett medlem som representerer produsentsiden.

Alle relevante utøverorganisasjoner innstiller medlemmer til fondets styre. Departementet skal blant de foreslåtte medlemmene oppnevne utøverrepresentanter i fondets styre på en slik måte at styret får en bredest mulig sammensetning når det gjelder ulike kunstuttrykk.

Styremedlemmenes funksjonstid er tre år.

Endret ved forskrifter 16. april 2002 nr. 360, 1. nov. 2006 nr. 1251, 19. des. 2018 nr. 2143 (i kraft 1. jan. 2019).

§ 2. Regler for styrets saksbehandling

Styret kan treffe en beslutning når minst fire av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, herunder skal minst en av de fire være styrets leder eller nestleder.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Endret ved forskrift 1 nov 2006 nr. 1251.

§ 3. Styrets arbeidsoppgaver

Styret skal innkreve avgift for offentlig framføring av lydopptak som er avgiftspliktig etter § 3 i lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. (fondsloven).

Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift. Styret gjør vedtak om fordeling av midlene til de tiltak som er nevnt i § 1 i fondsloven.

Styret skal utarbeide en årsrapport om fondets virksomhet. Årsrapporten og revidert regnskap skal oversendes departementet innen 1. juli det påfølgende år.

Styret kan fastsette vedtekter for fondet. Vedtektene skal godkjennes av departementet.

Endret ved forskrifter 10. nov. 2006 nr. 1254 (i kraft 1. jan. 2007), 19. des. 2018 nr. 2143 (i kraft 1. jan. 2019).

 

Avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven (ikke-vernede lydopptak)

Overskrift endret ved forskrift 10 nov 2006 nr. 1254 (i kraft 1. jan. 2007).

§ 4. Avgift for offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak

Avgift for offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak skal beregnes slik:

Vederlaget til Gramo etter åndsverkloven § 21 for det enkelte beregningsområde for offentlig framføring av vernede lydopptak deles på den prosentvise andelen vernede lydopptak. Deretter multipliseres dette beløpet med den prosentvise andelen ikke-vernede lydopptak.

Før endelig beregning av avgiften foreligger kan styret i avgiftsåret forlodds innkreve inntil 75 % av antatt avgift. Antatt avgift beregnes på grunnlag av opplysninger om framføring av lydopptak i en viss periode for beregningsområdet, eller ved beregning av avgiften etter første ledd på grunnlag av siste års beregnede vederlag for beregningsområdet.

Endret ved forskrifter 10. nov. 2006 nr. 1254 (i kraft 1. jan. 2007), 19. des. 2018 nr. 2143 (i kraft 1. jan. 2019).

 

Fastsetting av avgiftens størrelse i særlige tilfelle

§ 5. Ved mislighold av den avgiftspliktiges opplysningsplikt etter fondsloven § 5, kan styret fastsette avgiften skjønnsmessig.

§ 6. Styret kan sette ned eller ettergi en pålagt avgift når særlige grunner tilsier det.

 

Forholdet til andre lover

§ 7. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder for fondets virksomhet, herunder styret, så langt de passer.

Det er ikke adgang til å klage over vedtak i saker om fordeling av midler i medhold av fondsloven for så vidt gjelder skjønnsutøvelsen.

 

Ikrafttredelse m.m.

§ 8. Ikrafttredelse mm.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme dag oppheves forskrift av 9. november 1993 nr. 1040 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.