Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som tilskudd til aktivitet en har som utøvende kunstner, som konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. En strukturert plan for aktivitetene det søkes om støtte til skal legges ved søknaden. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet. Perioden der aktivitetene skal finne sted må ha en varighet på minimum 4 måneder, og aktivitetene må være avsluttet senest 1. desember 2024.

Hva kan det ikke søkes om støtte til?

Det kan ikke søkes om utøverstipend til skapende arbeid som komponering eller utvikling av manus, koreografi eller forestillinger. Mange utøvende kunstnere er også skapende, men man skal ikke ta med den skapende virksomheten i søknaden. Det kan ikke søkes om utøverstipend til utdanning, se da heller på vårt etterutdanningsstipend. Det kan heller ikke søkes om stipend til reiser eller innkjøp av instrumenter og utstyr.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her. 

Hvem kan ikke søke?

Utøvere som fra før har Statens kunstnerstipend kan ikke søke om fondets utøverstipend for en overlappende periode. De som hovedsakelig er studenter eller som har andre yrker enn utøvende kunstner som sitt hovedvirke kan ikke søke. Lærere og pedagoger innen utøvende kunst som er ansatt i mer enn 50 % stilling  faller utenfor ordningen. Utenfor faller også de som hovedsakelig jobber som skapende kunstnere, slik som koreografer, scenografer, billedkunstnere, forfattere, komponister mm. Utøvere som for det meste bor og jobber utenfor Norge kan ikke søke, selv om de er folkeregistrert her.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden sendes inn gjennom fondets digitale søknadsportal, og man må fylle ut hele søknadsskjemaet der. Det kan være lurt å logge inn og se gjennom skjemaet i god før man skal sende inn en søknad, for å danne seg et bilde av hva man trenger å ha klart. I tillegg må man ha følgende obligatoriske vedlegg: 
  - En CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner.
 - En beskrivelse av aktivitetene det søkes om støtte til. Aktivitetene må ligge fram i tid (man kan ikke søke til noe man allerede har gjort), og man må definere perioden der aktivitetene skal finne sted.
 - Et dokument med lenker til eksempler på ens virksomhet som utøvende kunstner.

Stipendet vil være å regne som en skattepliktig inntekt. Det kan bes om forskudd ved aktivitetsstart.

Send inn søknad