KRITERIER

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.
Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke, altså at det per i dag er jobben deres.  Fondet regner ikke lyd-/lysteknikere, produsenter, mm. som utøvende kunstnere.

Ordningen er kun tilgjengelig for søkere som allerede har blitt tildelt innspillingsstøtte til albumet som skal lanseres. Det er altså ikke anledning til å søke på denne ordningen før innspillingsstøtte fra FFUK er innvilget, eller til plater som FFUK ikke har støttet.

Ordningen er ny av 2023, og er tilgjengelig for de som har fått innvilget innspillingsstøtte fra FFUK etter 1. januar 2023 (fra og med runde 1 2023).

Skal du ha lanseringskonserter for et album som ikke er støttet av FFUK, eller som er tildelt støtte fra FFUK tidligere enn 1. januar 2023? Da kan du søke prosjekstøtte musikk.

Søknader må være mottatt av fondet før albumet er utgitt. Lanseringskonsertene må være gjennomført senest 6 måneder etter at albumet er utgitt.

UTFORMING AV SØKNAD

Fond for utøvende kunstnere er særlig opptatt av utøverne som medvirker i prosjektet. Vi må ha navn og CV-er på alle musikerne som skal bidra, og deres honorar skal være spesifisert i det vedlagte budsjettet. Dersom det medvirker musikere som er bosatt i utlandet, skal dette tydeliggjøres (det kan ikke søkes støtte til deres honorar).
Er dere et band eller en mer eller mindre fast konstellasjon, kan dere fortelle om deres virke sammen, og hva dere har gjort så langt.

I prosjektbeskrivelsen kan dere si noe om albumet som skal lanseres, og om eventuelle andre markedsføringsplaner dere har i forbindelse med utgivelsen. Si også gjerne noe om hva slags steder dere skal spille på. En fullstendig liste med navn på spillesteder og datoer bør kunne oppgis. Alle jobbene trenger ikke å være bekreftet, men jo mer som er klart ved søknadstidspunktet, jo bedre vil søknaden stå seg.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle de medvirkende musikerne (vi trenger ikke CV-er på musikere bosatt i utlandet eller amatører/barn/ungdom), en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter. Du må også legge ved et dokument med lenker til nettsteder der man kan høre tidligere utgivelser og liknende. Hvis det ikke finnes noen representative lytteeksempler på nett, kan du skrive dette i dokumentet og så sende en mp3-fil til oss per e-post til ffuk@ffuk.no. Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Du finner lenker til mer utfyllende informasjon om prosjektbeskrivelse og budsjett nederst på siden.

Les mer om prosjektbeskrivelse her

Les mer om budsjett her

DERSOM SØKNADEN INNVILGES

Dersom søknaden blir innvilget, vil hovedartisten få tilsendt et tildelingsbrev og et akseptbrev. Akseptbrevet skal signeres av hovedartisten, og sendes tilbake til fondet innen 4 uker. Send gjerne en skannet kopi eller et bilde av det signerte brevet per e-post til ffuk@ffuk.no.

Akseptbrevet signeres som bekreftelse på at tildelingsvilkårene er lest, forstått og akseptert. Det signerte akseptbrevet er å anse som en kontrakt mellom den som er tildelt støtte og fondet.

Prosjektet skal også gjennomføres slik som beskrevet i søknaden, med det antallet konserter og de utøverne som er oppgitt - selv om det er bevilget et mindre beløp enn det er søkt om. Regnskapet skal gjelde det antallet konserter det ble gitt støtte til, og skal være sammenliknbart med budsjettet som fulgte søknaden.

Dersom det blir vesentlige endringer i prosjektet, slik som utskifting av en eller flere utøvere, endring av spillesteder eller antall konserter må dette godkjennes av fondet. Send oss en e-post om endringer så snart de er kjent. Hvis det ikke søkes om godkjenning av endringer, kan støtten bli redusert eller falle bort.

Du kan lese mer om utbetaling her

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

 

Send søknad